Ons team

Bea Laugs

Bea Laugs
  • Lid BTO, orthopedagoog

Al sinds 1984 is Bea Laugs werkzaam in het onderwijs en in de jeugdhulpverlening. In eerste instantie als leerkracht basisonderwijs en pedagogisch begeleider en na een studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, als orthopedagoog. Binnen de Jeugdzorg heeft ze een staffunctie vervuld waar ze verantwoordelijk was voor de aansturing van inhoudelijk medewerkers, psychodiagnostiek en beleidsontwikkeling. Daarnaast werkte ze als adviseur in de vakgroep Advies en Ontwikkeling bij stichting Symbiose. In opdracht van de Provincie Limburg voerde ze beleidsmatig projecten uit op het vlak van de Brede School, Voor- en Vroegschoolse Educatie en Vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.

Sinds januari 2003 biedt ze begeleiding binnen het onderwijs. In eerste instantie als orthopedagoog / onderwijsadviseur bij Consent Onderwijsbegeleiding & Innovatie en vanaf 1 augustus 2007 binnen het maatschap EduForte. De behandeling- en begeleidingstaken in deze werkomgeving zijn, naast psychologisch onderzoek, coaching van leerkrachten/intern begeleiders en lid van de Commissie voor de Indicatiestelling (cluster 4) Zuid-Limburg, voornamelijk gericht op praktische ondersteuning van de leerkracht in de klas en de ouder/verzorger in de thuissituatie.

Sinds november 2014 is Bea Laugs lid van het Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO). Het BTO toetst op onafhankelijke wijze toelaatbaarheidsaanvragen voor plaatsing van leerlingen binnen het OPDA of in het VSO. Daarbij onderzoekt het BTO of een school alle mogelijkheden heeft onderzocht en benut om een kind passend onderwijs te bieden. Indien het BTO nog mogelijkheden voor een leerling binnen het reguliere onderwijs ziet, gaat het BTO met de betrokken scholen in gesprek.

Haar belangrijkste drijfveer en het centrale thema dat haar dagelijks inspireert is:

‘Ga uit van mogelijkheden, stel jezelf doelen, denk creatief, probeer, vraag advies en natuurlijk: wees bewust van beperkingen.' Een basishouding die haar in het werk met kinderen en hun opvoeders zeker van pas komt.