Organisatie

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT bestaat uit 5 onafhankelijke leden, waarvan één lid op voordracht van de ondersteuningsplanraad. De overige zijn per 5 juni 2018 benoemd . De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen het SWV.

Algemeen bestuur
De stichting bestaat uit twaalf deelnemende besturen. Het algemeen bestuur bestaat uit 15 leden, aangezien de stichting SOML vier leden levert en de overige besturen leveren allemaal één lid. Aangezien een aantal besturen zich laten vertegenwoordigen, vinden vergaderingen van het algemeen bestuur in de praktijk plaats met minder dan 15 leden . Het algemeen bestuur is belast met het algemeen bestuur van de stichting en het uitzetten van het beleid van de stichting.

Dagelijks bestuur 
Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordiger VSO) dat beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werkt. 

Directieberaad
Er is een directieberaad, waarin (locatie)directeuren van alle locaties van het SWV participeren. In het directieberaad gaat het over beleid: advisering m.b.t. door het bestuur voorgenomen beleid en de bespreking van opgestelde beleidsevaluaties.

Projectgroep
Iedere school binnen het SWV (regulier en speciaal onderwijs) neemt deel aan de projectgroep. Het zijn voornamelijk zorgcoördinatoren die participeren. De bijeenkomsten staan in het teken van de praktijk: hetgeen wat op beleidsniveau wordt bedacht, wordt binnen de projectgroep op operationeel niveau besproken. Door met elkaar in gesprek te gaan, opdrachten gezamenlijk te ontwikkelen en op te pakken, als ook informatie te delen, ontstaat er verbinding tussen de scholen. 

Coördinator
Het SWV heeft een coördinator in dienst voor de dagelijkse coördinatie binnen het SWV. Voor de taakomschrijving van de coördinator verwijzen we naar het huishoudelijk reglement (bijlage 2).

Ondersteuningsplanraad
Het SWV heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (wijziging van) het ondersteuningsplan. Daarnaast is de OPR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende het samenwerkingsverband. De MR-en van de afzonderlijke scholen vaardigen leden af voor de OPR, waarbij personeel en ouders/leerlingen in deze raad evenredig vertegenwoordigd zijn. De OPR heeft 14 leden, de helft van het aantal leden wordt afgevaardigd uit het personeel, de andere helft uit de ouders/leerlingen. 

Het bestuur voert het overleg met de OPR. De OPR wordt voorgezeten door een door de raad benoemde voorzitter uit het eigen midden. De OPR beschikt over een vastgesteld OPR statuut, een OPR huishoudelijk reglement en een medezeggenschapsreglement.