Projecten SWV

Van schooljaar 2018-2019 tot en met heden zijn er binnen het samenwerkingsverband een aantal projecten gestart. Deze projecten zijn door verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband, in onderlinge samenwerking, opgezet en uitgevoerd. Dit alles met als overkoepelend doel mogelijkheden voor jongeren te creëren waardoor zij zo thuisnabij mogelijk onderwijs kunnen volgen. De projecten worden op deze pagina op hoofdlijnen toegelicht.

APO (Adviseurs Passend Onderwijs)
Een van de doelen van passend onderwijs is meer leerlingen, met een ontwikkelingsperspectief, een plaats geven binnen het regulier onderwijs en daarmee het aantal verwijzingen naar het VSO te reduceren. Om ervoor te zorgen dat elke leerling hierbij de V(S)O-plek krijgt die het beste bij hem of haar past, is de APO in het leven geroepen. Het doel van de APO is om in een vroeg stadium (dit kan groep 8, maar ook groep 7 zijn) met leerlingen, ouders, basisonderwijs en voortgezet onderwijs in gesprek te gaan en met een "VO-bril" mee te denken in welk vervolgonderwijs het best passend is. Bij twijfel over het te kiezen vervolgonderwijs kunnen er extra gesprekken plaatsvinden en bijvoorbeeld een stageweek worden georganiseerd. Ook kan de APO in beeld brengen of extra ondersteuning wenselijk is om de brug naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken. De APO wordt dan de casemanager, verdiept zich in de situatie/ problematiek waarin de leerling verkeert en adviseert tezamen met de scholen een passende onderwijsvorm. Hierbij is ook te denken aan een maatwerkprogramma. Alle leerlingen krijgen op deze manier de voor hen meest passende plaats toegewezen, dit kan zijn het VO of het VSO. De doelgroep van de APO zijn de leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek met (m.n.) ambo-capaciteiten.

Heftruckscholing
Leerlingen van (o.a.) Praktijkonderwijs Roermond, de Herman Broerenschool en het Nt2 Mundium College komen tijdens hun stage in aanraking met mobiele arbeidsmiddelen (zoals de palletwagen, de vorkheftruck etc.) De reguliere heftruck-trainingen die nodig zijn om met dergelijke arbeidsmiddels om te gaan, passen niet bij dit type leerling. Zij hebben meer tijd, uitleg, herhaling en oefening in de praktijk nodig. Vandaar dat een (schooloverstijgende) aangepaste scholing voor deze leerlingen in onderlinge samenwerking tussen de genoemde scholen tot stand is gekomen. De leerlingen worden middels een aangepaste heftruckcursus opgeleid en behalen op die manier de gevraagde certificering. Het is een cursus van 15 tot 25 weken waarin de leerling leert omgaan met de heftruck, zich bewust wordt van de risico’s en de veiligheidsmaatregelen kan toepassen. ook is in de cursus aandacht voor arbeids- cultuur en sociale vaardigheden die je nodig hebt in een baan. Het betreft hier leerlingen die in aanmerkingen komen voor beschut werk, begeleid werk of regulier werk. Het doel van het project is te zorgen voor een betere aansluiting op de reguliere arbeidsmarkt.

Project meer- en hoogbegaafdheid
Afgelopen schooljaar heeft het samenwerkingsverband 3102 VO in samenwerking met SOML een subsidie aangevraagd en gekregen ter verbetering van het ondersteunings- en onderwijsaanbod voor leerlingen met kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid.

Binnen het samenwerkingsverband zijn er vijf schoollocaties die aan dit project deelnemen:
- ROER College Schöndeln, Roermond
- BC Broekhin, Roermond
- Agora, Roermond
- Connect College, Echt
- SG Ursula, Horn

Dit project dient ertoe bij te dragen dat er verbinding ontstaat tussen deze vijf SOML scholen, waardoor de scholen kunnen leren van elkaar en het aanbod aan deze leerlingen breder wordt en kwalitatief sterker.
Om deze verbinding tot stand te brengen willen we een lerend netwerk op het gebied van hoogbegaafdheid creëren.

In een organogram ziet dit er als volgt uit:


Kansstroom
De kansstroom, onderdeel van het ROER College Schöndeln, is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw die hun ontwikkelperspectief nog niet hebben waargemaakt en/of zich willen ontwikkelen richting een diploma op een aangrenzend, hoger niveau. Het is géén klas, maar een ondersteuningsstroom waarvan leerlingen van ieder niveau (mavo-havo-atheneum- gymnasium) gelijktijdig gebruik kunnen maken. Daarmee is het doel de schotten tussen de diverse cognitieve niveaus wegnemen, leerlingen laten ervaren dat er ondersteuningswensen/noodzaken bestaan op ieder niveau en ambities van leerlingen aanmoedigen.
De ondersteuning kan bestaan uit (een combinatie van)
• Modules herhaling basisvaardigheden van vakken of specifieke studievaardigheden van vakken.
• Studie-uren waarin een beroep gedaan kan worden op vraaggestuurde begeleiding.
• Bijzondere begeleiding (faalangst, concentratietraining, SoVa of studie-aanpak).
Na de instroom op de havo, volgt er studiebegeleiding door ouderejaars leerlingtutor die op zijn beurt gecoacht wordt door een docentcoach, of direct door leercoaches (docenten).

Ondersteuningscentrum
Het ondersteuningscentrum is een gezamenlijk project van Broekhin Roermond, Ortolaan Roermond, en de Berkenschutse. Het doel dat steeds voorop staat is dat iedere leerling die aangenomen wordt op Broekhin, hier ook het vooraf opgestelde uitstroomperspectief behaalt, ondanks obstakels die zich gedurende de schoolcarrière kunnen voordoen. Dit doet men door de basisondersteuning op Broekhin te versterken. Er is een ondersteuningsdienst Passend Onderwijs ingericht waarin de juiste expertise op het juiste moment door de juiste persoon georganiseerd kan worden. Ook wordt op deze manier externe onderwijsexpertise geïntegreerd en geborgd binnen de organisatie. Dit alles maakt dat leerlingen en leerkrachten getraind en begeleid kunnen worden op de eigen locatie, in de complexiteit van de hedendaagse onderwijssetting, om naast didactische vaardigheden, ook aandacht en kennis breder te borgen, wat betreft onderwijsondersteuning. Daarnaast biedt men op deze manier ook een veiligere instroom voor de leerlingen die vanuit het VSO naar Broekhin overstappen.