Synthesevoorziening

Wat is de synthesevoorziening?
De syntheseklassen vormen een aangepaste kleinschalige setting (12 leerlingen) binnen een reguliere VO-school. In de synthesevoorziening kunnen leerlingen vanuit een veilige basis in kleine stappen schakelen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De voorziening is bedoeld voor die leerlingen die vanuit het basisonderwijs extra ondersteuning nodig hebben om de overstap te maken naar het reguliere VO en die in staat zijn om in 2 jaar (richting het VMBO) of 3 jaar (richting HAVO/VWO) volledig te schakelen naar regulier onderwijs. Deze leerlingen hebben met name specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal, emotioneel en/of pedagogisch vlak. De syntheseklassen zijn ingericht als voorziening om de overstap van leerlingen uit het primair en speciaal (basis) onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te beperken.

Hoe gaat dit in zijn werk?
In een syntheseklas hebben de leerlingen les van een of twee vaste docenten (mentoren) die alle theorielessen verzorgen. De praktijkvakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt (alleen VMBO). De ontwikkeling van de leerling wordt planmatig gevolgd en voor elke leerling wordt een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP/IOP) opgesteld. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, wordt stapsgewijs de overstap naar de reguliere klas gemaakt (schakelen). De geleidelijke overstap naar de reguliere klas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. Ook ambulante begeleiders (AB) worden regelmatig hierbij ingezet. We streven naar een integratie waarbij de leerling na twee jaar volledig geschakeld is naar een reguliere klas. Er wordt dus maatwerk geleverd, waarbij bij elke leerling bekeken wordt wat de onderwijsbehoefte is en welke begeleiding nodig is om een geleidelijke overstap naar het reguliere VO te maken.

Waar vind ik de synthesevoorzieningen van het samenwerkingsverband?
Er zijn 3 synthesevoorzieningen:
- VMBO, St. Ursula Heythuysen
- VMBO, Citaverde Roermond
- VMBO-T, HAVO/VWO, St. Ursula Horn