Ondersteuningplan

Ons ondersteuningsplan (OP).
Dit ondersteuningsplan is het strategisch beleidsplan, tevens visiedocument van ons samenwerkingsverband. Dit beleidsplan borduurt voort op de ontwikkelingen die de afgelopen vier jaar in gang zijn gezet om passend onderwijs te bieden voor de leerlingen in onze regio. Het eerste ondersteuningsplan gold voor de periode 2014-2018. In januari 2016 hebben we dat plan geactualiseerd en daarmee verschoof de einddatum naar 2020. In 2017 is besloten om een start te maken met het uitzetten van een nieuwe koers. Dit ondersteuningsplan, voor de periode 2019-2023, is daarvan het resultaat.

Ontstaan van dit ondersteuningsplan (OP) 2019-2023.
In de aanloop naar dit ondersteuningsplan hebben we met elkaar een visie-traject doorlopen. In dit traject
hebben we verkend wat de bedoeling van passend onderwijs is in ons samenwerkingsverband en op welke
manier we daar met elkaar verder aan gaan werken. Bij de dialoog over de nieuwe koers waren vertegenwoordigers van diverse geledingen uit het samenwerkingsverband betrokken: de Ondersteuningsplanraad (OPR), Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO), Projectgroep, Directieberaad, Raad van Toezicht en Algemeen Bestuur. Daarnaast is met diverse stakeholders gesproken, zoals ouders, leerlingen, vertegenwoordigers van de gemeenten, MKB en industrie, vervolgopleidingen en het primair onderwijs.
In dit plan zijn de ontwikkelthema’s opgenomen waar we ons gezamenlijk de komende vier jaar voor willen
inzetten. Deze thema’s en de bijbehorende ambities staan niet los van de ambities van de afzonderlijke
scholen en besturen, zoals beschreven in de schoolplannen respectievelijk de strategische bestuurs-
plannen. Door deze plannen onderling op elkaar af te stemmen, wordt de samenhang tussen scholen, besturen en samenwerkingsverband steeds sterker.
Passend onderwijs gaat over de kernopdracht voor scholen en besturen gezamenlijk. In het eerste
ondersteuningsplan hebben we vastgesteld, dat voor ons passend onderwijs eigenlijk niets anders is dan
kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Dit blijft overeind staan. Daar willen we ons zowel
afzonderlijk (scholen en besturen) als gezamenlijk (als samenwerkende scholen en besturen en als bureau
van het samenwerkingsverband) voor inzetten. Ieder vanuit de eigen functie, rol en verantwoordelijkheid en vanuit de motivatie om het elke dag een stap beter te doen.