Organisatiestructuur

Samenwerkingsverband als netwerkorganisatie
Het samenwerkingsverband wordt gezien als een netwerkorganisatie van samenwerkende scholen en besturen, met daarbij een bureau met coördinerende, faciliterende en initiërende taken. Het samenwerkingsverband dat zijn we samen. Daarbij ligt het eigenaarschap voor goed (passend) onderwijs allereerst bij de schoolbesturen en scholen. Voor het dekkende aanbod ligt er een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor scholen, schoolbesturen en bureau.

De organisatie moet vanzelfsprekend aansluiten bij het samenwerkingsverband dat we willen zijn. Daar het eigenaarschap vooral bij scholen en besturen ligt, hebben we gekozen voor een kleine bureau-organisatie. Het bureau heeft de (gemandateerde) verantwoordelijkheid voor de organisatie van de toekenning TLV, de coördinatie van de inzet van AB en het meedenken/oplossingen regelen voor (dreigende) thuiszitters. Het bureau van het samenwerkingsverband heeft daarnaast een belangrijke verbindende rol.

Organisatie van het samenwerkingsverband


Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat uit 5 onafhankelijke leden, waarvan één lid op voordracht van de ondersteuningsplanraad. De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. Door te kiezen voor een RvT is intern het toezicht gescheiden van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Klik hier voor een overzicht van de leden van onze RvT.

Algemeen bestuur
De stichting bestaat uit elf deelnemende besturen. Het algemeen bestuur bestaat uit 14 leden, aangezien de stichting SOML vier leden levert en de overige besturen leveren allemaal één lid. Het algemeen bestuur is belast met het algemeen bestuur van de stichting en het uitzetten van het beleid van de stichting. Klik hier voor de samenstelling van ons algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur dat beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werkt. Binnen het dagelijks bestuur zijn de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester belegd. Klik hier voor de samenstelling van ons algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Directieberaad

Er is een directieberaad, waarin managementleden van alle locaties van het samenwerkingsverband participeren. In het directieberaad is ruimte voor uitwisseling over inhoudelijke ontwikkelingen op de scholen. Het directieberaad adviseert ook het bestuur over voorgenomen beleid op het niveau van het samenwerkingsverband.

Projectgroep

Iedere school binnen het samenwerkingsverband neemt deel aan de projectgroep. Het zijn voornamelijk zorgcoördinatoren die participeren. Het doel van deze bijeenkomsten is het komen tot een gemeenschappelijk begrippenkader, kennisuitwisseling en de vertaling van beleid naar de praktijk van de school. Door met elkaar in gesprek te gaan, opdrachten gezamenlijk te ontwikkelen en op te pakken, als ook informatie te delen, ontstaat ook de gewenste verbinding tussen de scholen.

Coördinator

Het samenwerkingsverband heeft een coördinator in dienst voor de dagelijkse coördinatie binnen het samenwerkingsverband. De coördinator heeft enerzijds een interne taak, namelijk gericht op verbinden van scholen, van expertise. Maar ook een externe taak, zoals het overleg met ketenpartners en gemeenten. De coördinator overlegt frequent met het dagelijks bestuur. Klik hier voor de contactgegevens van onze coördinator.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De leden van de OPR zijn voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de besturen/scholen in ons SWV. De ondersteunings-planraad heeft instemmingsrecht op (wijziging van) het ondersteuningsplan. Daarnaast is de OPR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende het samenwerkingsverband. De scholen vaardigen leden af voor de OPR, waarbij personeel en ouders in deze raad evenredig vertegenwoordigd zijn. De OPR heeft 14 leden, de helft van het aantal leden wordt afgevaardigd uit het personeel, de andere helft uit de ouders/leerlingen.
Het bestuur voert het overleg met de OPR. De OPR wordt voorgezeten door een door de raad benoemde voorzitter uit het eigen midden. De OPR beschikt over een vastgesteld OPR-statuut, een OPR huishoudelijk reglement en een medezeggenschapsreglement (zie hiervoor het handboek beleidsdocumenten.Klik hier voor een overzicht van de leden van onze OPR.