Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs

Wat is het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)?
Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap of stoornis hebben. Een kind moet toestemming krijgen om voortgezet speciaal onderwijs te kunnen volgen. Dit gebeurt in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) die binnen ons samenwerkingsverband wordt afgegeven door het Bovenschools Toetsings Orgaan: het BTO.
NB: Voor slechtziende, blinde, slechthorende of dove kinderen gelden andere toelatingsregels.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voortgezet speciaal onderwijs

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het voortgezet speciaal onderwijs. De school voor voortgezet speciaal onderwijs vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Indien uw kind al onderwijs volgde op een reguliere VO school, zal de reguliere VO school die uw zoon of dochter naar het VSO verwijst de aanvraag bij het BTO doen. In het BTO zitten verschillende expertises bij elkaar om de dossiers te beoordelen en van advies te voorzien. Om een uitspraak over de toelaatbaarheid tot voortgezet speciaal onderwijs te doen heeft het BTO informatie over uw kind nodig. Deze informatie dient via specifieke formulieren aangeleverd te worden door de verwijzende school. Na de dossierbespreking zal het BTO de betrokkenen middels een brief op de hoogte stellen van hun advies.
Klik hier voor de documenten die horen bij een TLV aanvraag bij het BTO.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs (PRO)
Sinds 2016 maken het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO) deel uit van het passend onderwijs. Om toegang te krijgen tot het praktijkonderwijs gelden wat betreft de aanvraag dezelfde richtlijnen als voor het voortgezet speciaal onderwijs. De aanvragen voor praktijkonderwijs worden echter op specifieke indicatoren beoordeeld, te weten:
- Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80;
- De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer (leerachterstand groter of gelijk aan 50%) op twee van de volgende domeinen:
inzichtelijk rekenen;
begrijpend lezen;
technisch lezen;
spellen.
Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Vangnet praktijkonderwijs (PRO)
Er zijn leerlingen die in het overgangsgebied tussen LWOO en PRO zitten. Zij voldoen bijvoorbeeld weliswaar nét aan de PRO-criteria, maar bij hen kan het toch een reële optie zijn dat ze een VMBO-Basis diploma kunnen halen. Andersom zijn er ook jongeren die op meerdere leergebieden een DLE hebben dat nét binnen de LWOO-grenzen valt, maar waarbij het de vraag is of een VMBO-Basis diploma haalbaar is. In beide situatie valt PRO-vangnet te overwegen. Dit houdt in dat de leerling een toelaatbaarheidsverklaring PRO krijgt, maar onderwijs volgt op een VMBO-school met LWOO met als doel een diploma VMBO-B te behalen. Het PRO blijft de eerste twee jaar betrokken in de begeleiding van deze leerling en overstap naar PRO is mogelijk indien dit nodig blijkt.

Bezwaar maken
Indien de aanvraag voor een TLV wordt afgewezen, dan staat in de desbetreffende brief hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen dit besluit.

Toelating van slechtziende, blinde, slechthorende, dove kinderen

Is uw kind slechtziend, blind (cluster 1), slechthorend of doof (cluster 2)? Dan onderzoekt de Commissie voor Onderzoek van de school of uw kind speciaal onderwijs mag volgen. In deze commissie zitten onder andere een leerkracht, spraaktaaldeskundige en een maatschappelijk werker.

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.visio.org (cluster 1) of www.vituszuid.nl (cluster 2, klik eventueel door naar De Taalbrug).