Synthesevoorziening

Wat is de synthesevoorziening?
De syntheseklassen vormen een aangepaste kleinschalige setting (12 leerlingen) binnen een reguliere VO-school. In de synthesevoorziening kunnen leerlingen vanuit een veilige basis in kleine stappen schakelen naar het reguliere onderwijs. De voorziening is bedoeld voor die leerlingen die vanuit het basisonderwijs extra ondersteuning nodig hebben om de overstap te maken naar het reguliere VO en die in staat zijn om in 2 jaar (richting het VMBO) of 3 jaar (richting HAVO/VWO) volledig te schakelen naar regulier onderwijs. Deze leerlingen hebben met name specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal, emotioneel en/of pedagogisch vlak. De syntheseklassen zijn ingericht als voorziening om de overstap van leerlingen uit het primair en speciaal onderwijs naar het VSO te beperken.

Waar vind ik de synthesevoorzieningen van het Samenwerkingsverband?
Er zijn 3 synthesevoorzieningen:
- VMBO, St. Ursula Heythuysen
- VMBO, Citaverde Roermond
- VMBO-T, HAVO/VWO, St. Ursula Horn

Hoe kan een leerling toegang krijgen tot de synthesevoorziening?
1. Ouders en/of school informeert bij VO-school naar synthese; dit is oriënterend, om een beeld te krijgen
van de mogelijkheden van synthesevoorziening. De VO-school geeft mondeling en eventueel schriftelijk informatie over de leerling. Deze oriëntatie begint al zeer vroeg. Er zijn vaak in mei al gesprekken voor leerlingen die mogelijk in het schooljaar daarna mogelijk gaan starten in de synthesevoorziening.
2. Als vervolgens synthesevoorziening als een serieuze optie overwogen wordt, vraagt de VO-school het dossier op bij school (na toestemming van ouders hiervoor te hebben gekregen). De VO-school bestudeert het dossier en nodigt ouders en PO uit voor een gesprek.
3. Er volgt dan een gesprek met de ouders, de PO-school en de VO-school. Hierbij wordt aan de hand van het dossier en vragen van ouders en school bekeken of de synthesevoorziening passend zou zijn. In dit gesprek worden géén toezeggingen gedaan. Na afloop van het gesprek ontvangen de ouders en de PO-school een terugkoppeling, waarin de VO-school aangeeft of ze de synthesevoorziening passend vinden.
4. Mocht de synthesevoorziening passend gevonden worden, dan volgt er een meeloopdag.
5. Na de aanmeldingsdagen wordt duidelijk óf de leerling ook daadwerkelijk aangemeld is. Als dat zo is, komt de toelatingscommissie synthese bij elkaar (teamleider, orthopedagoog en de leerkracht van de synthesevoorziening). Daarin wordt het besluit genomen of de leerling in de syntheseklas wordt geplaatst.
6. Als de definitieve samenstelling van de syntheseklas bekend is, stuurt de VO-school de leerlingenlijst
van de klas naar het Bovenschools ToetsingsOrgaan (BTO).

Als één van de partijen na het gesprek bij stap 3 in bovenstaand proces, besluit dat de synthesevoorziening niet passend is, omdat de ondersteuningsbehoeften groter zijn dan een syntheseklas kan bieden, komt er een verplicht consultatiegesprek met het BTO en alle betrokkenen. Ter voorbereiding op dit consultatiegesprek heeft het BTO informatie nodig. In het document Werkwijze toelating synthese vindt u meer uitgebreide informatie hierover.