BTO/TLV

Een Toelaatbaarheidsverklaring TLV aanvragen Indien blijkt dat de geboden ondersteuning op de school van inschrijving niet toereikend is, kan er door school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd worden bij het BTO, via de applicatie LDOS. Aanvragen kunnen niet meer via de mail worden verstuurd.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voortgezet speciaal onderwijs
Het samenwerkingsverband (SWV) bepaalt de criteria op basis waarvan een leerling kan worden ingeschreven in het (V)SO, welke bekostigingscategorie wanneer toegekend wordt en voor hoelang. Het beleid van het SWV is erop gericht om zoveel mogelijk tijdelijke plaatsingen te geven en de leerlingen vervolgens goed te begeleiden bij de overstap naar het regulier onderwijs of naar arbeid. Bij leerlingen waarbij de kans zeer groot is dat ze hun hele schoolloopbaan aangewezen zullen zijn op het VSO zijn er andere mogelijkheden voor wat betreft de duur van de TLV. NB: De leerlingen in de onderwijszorg-groepen nemen een bijzondere plek in binnen deze discussie (lees in het document "Beleid m.b.t. TLV" meer over deze groep).
Het SWV heeft ervoor gekozen om een Bovenschools Toetsings Orgaan (BTO) in te zetten om de toekenning van een TLV te beoordelen.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs (PRO)
Sinds 2016 maken het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO) deel uit van het passend onderwijs. Om toegang te krijgen tot het praktijkonderwijs dient een TLV PRO aangevraagd te worden in de LDOS omgeving.

De school die binnen de regio van het samenwerkingsverband praktijkonderwijs aanbiedt vraagt meestal de toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs aan bij het samenwerkingsverband. Alleen wanneer een leerling al in het VO onderwijs volgt en praktijkonderwijs beter passend blijkt te zijn vraagt de VO school, waar de leerling onderwijs volgt de TLV PRO aan bij het Samenwerkingsverband.

Het BTO geeft het Samenwerkingsverband door middel van twee onafhankelijke deskundigenverklaringen advies over de toewijzing en hanteert daarvoor de nu geldige landelijke criteria: een jongere heeft recht op een TLV PRO als hij/zij een leerachterstand heeft van minstens 3 jaar (leerachterstand groter of gelijk aan 50%) op minstens twee van de volgende vier domeinen:

· Technisch lezen
· Begrijpend lezen
· Spellen
· Inzichtelijk rekenen

Minstens één van die domeinen moet het domein rekenen of begrijpend lezen zijn. Het vaststellen van de leerachterstanden d.m.v. adaptieve toetsing¹ is hier belangrijk. Naast de leerachterstanden dient er sprake te zijn van een IQ tussen de 55 en 80. Een, door een bevoegd psycholoog/orthopedagoog, ondertekend IQ onderzoek (maximaal 2 jaar oud) dient toegevoegd te worden bij de aanvraag.
De toegestane instrumenten voor het onderzoek naar de leerachterstanden en het criterium intelligentie worden voor ieder schooljaar landelijk vastgelegd in de Staatscourant.

Naast de didactische en cognitieve informatie van de leerling kijkt het BTO bij de aanvraag TLV PRO(vangnet) naar het totaalbeeld van de leerling. Hiervoor is informatie van de sociaal emotionele ontwikkeling nodig. Een Docentenvragenlijst (DVL), inclusief een ingevulde toelichting, behoort daarom standaard toegevoegd te worden aan het dossier. Indien er sprake is van strijdige criteria² dient het dossier aangevuld te worden met een recent HGPD of OPP (maximaal 1 jaar oud) van de leerling.

Vangnet praktijkonderwijs (PRO)
Er zijn leerlingen die in het overgangsgebied tussen LWOO en PRO zitten. Zij voldoen bijvoorbeeld weliswaar nét aan de PRO-criteria, maar bij hen kan het toch een reële optie zijn dat ze een VMBO-Basis diploma kunnen halen. Andersom zijn er ook jongeren die op meerdere leergebieden een DLE hebben dat nét binnen de LWOO-grenzen valt, maar waarbij het de vraag is of een VMBO-Basis diploma haalbaar is. In beide situatie valt PRO-vangnet te overwegen. Dit houdt in dat de leerling een toelaatbaarheidsverklaring PRO krijgt, maar onderwijs volgt op een VMBO-school met LWOO met als doel een diploma VMBO-B te behalen. Het PRO blijft de eerste twee jaar betrokken in de begeleiding van deze leerling en overstap naar PRO is mogelijk indien dit nodig blijkt.

De PRO vangnet aanvraag wordt door de VO-school van inschrijving gedaan, na overleg in de LWOO/PRO werkgroep.

Klik hier voor meer informatie over het de aanvraagprocedure voor een TLV en de bijbehorende documenten en formulieren. Houd er bij het doen van een aanvraag rekening mee dat het BTO 1 maal per week bij elkaar komt om dossiers inhoudelijk te bespreken. Voor meer informatie over de samenstelling, werkwijze en kerntaken van het BTO klik hier.