Actietafels

Het doel
Het doel van een actietafel is thuiszittende kinderen en jeugdigen, op de kortst mogelijke termijn, weer in een onderwijssetting geplaatst te krijgen, uitstroom naar arbeid mogelijk te maken of een passend traject te laten volgen dat zich richt op persoonlijke ontwikkeling. Voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat zij geen startkwalificatie (dreigen te) halen of omdat zij thuiszitten zonder werk of dagbesteding kan het traject NextTurn uitkomst bieden.

Voor wie?
De actietafel richt zich op alle leer- en kwalificatie plichtige leerlingen met een leeftijd tussen 4 en 18 jaar, die absoluut- of langdurig relatief verzuimen, of om andere redenen geen onderwijs krijgen. Het kan gaan om leerlingen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Zowel regulier als speciaal. Ook kinderen zonder schoolinschrijving in Nederland horen bij de doelgroep. Het gaat om kinderen in situaties waarin alleen verandering kan worden gebracht door de gezamenlijke inspanningen van meerdere partijen.

Door wie?
Aan de actietafel nemen partners deel uit het onderwijs, zorg en gemeenten. Alle deelnemers hebben doorzettingsmacht binnen de eigen organisatie. Dat wil zeggen dat zij hun medewerkers/collega’s kunnen aanzetten tot actie totdat hetbeoogde doel bereikt is, dan wel zelf tot actie kunnen overgaan.

Wanneer?
De actietafel komt vijf á zes keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden per schooljaar gepland. De geplande bijeenkomsten worden tijdig met de deelnemers gecommuniceerd door het secretariaat.

Deelnemen?
- Het secretariaat mailt alle deelnemers voorafgaand aan het overleg met het verzoek jongeren aan te melden.
- Iedere deelnemer levert 5 werkdagen voor de geplande actietafel jongeren aan die geagendeerd moeten worden, aan de coördinator actietafel.
- De leerlingengegevens worden geregistreerd in de daartoe bestemde applicatie (Triple WICT).
- Op basis van de aanmeldingen wordt de agenda en definitieve “gastenlijst” samengesteld.
Voor de documenten gerelateerd aan de actietafels klik hier.