BTO (Bovenschools Toetsings Orgaan)

Heeft de volgende kerntaken:
1. het toetsen van aanvragen toelaatbaarheidsverklaring VSO, toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs;
2. lid van de werkgroep LWOO, waarin het BTO als adviseur deelneemt;
3. het BTO kan door scholen gevraagd worden te adviseren zowel inhoudelijk als procedureel op het gebied van casuïstiek en interne leerlingenzorg. Het BTO kan ook op eigen initiatief advies geven aan school op dit gebied. Scholen kunnen een beroep doen op de BTO leden bij complexe leerling trajecten;
4. wanneer er sprake is van een impasse (tussen scholen) en een leerling tussen wal en schip dreigt te vallen, wordt de casus voorgelegd aan het BTO. Het BTO zal de casus op een objectieve manier beoordelen, een conclusie trekken en een advies geven.
5. het BTO heeft de taak te signaleren, monitoren en adviseren aan het bestuur van het SWV.

Als aanvulling bij de eerstgenoemde taak worden de BTO leden gerichter ingezet bij de overstap van leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar het VO of VSO en bij de overstap van het VSO naar het VO. Zij hebben daarbij een adviserende rol.

Als onderdeel van cyclisch werken in ons SWV worden de leden van het BTO steeds meer beleidsmatig ingezet. Zij beschikken niet alleen over data, maar ook over veel opgedane kennis en ervaring over de wijze waarop basisondersteuning en extra ondersteuning op de scholen wordt gerealiseerd. De leden van het BTO hebben daarom een prominente taak krijgen bij het adviseren van het bestuur op basis van kengetallen en gesignaleerde trends.

Leden
Mieke Janssen, voorzitter/Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/Schoolpsycholoog
Monique Moonen, lid/GZ-psycholoog
Ariëlle Raemakers, lid/GZ-psycholoog
Marjo Graus, secretaresse BTO
email: secretariaat.bto@swvvomiddenlimburg.nl
tel.nr.: 06-28 09 29 05

Werkwijze Het BTO bespreekt wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties, ingebrachte dossiers. Deze BTO bijeenkomsten vinden structureel plaats op donderdagochtend. Dossiers ingebracht uiterlijk op de woensdag, de week voorafgaand aan het BTO, worden een week later op donderdag besproken. Uitzondering hierop zijn de dossiers betreffende een nieuwe aanvraag TLV VSO voor een reeds in het V(S)O zittende leerling. De termijnen van inleveren en besluitvorming staan hieronder beschreven bij het kopje: Termijn aanmelding dossier in LDOS en besluit Samenwerkingsverband

Consultatiegesprekken en besprekingen met scholen en ouders en / of instanties worden bij voorkeur op donderdagochtenden ingepland.

Data waarop het BTO geen bijeenkomst heeft (schoolvakanties):
Donderdag 22 oktober 2020
Donderdag 24 december 2020
Donderdag 31 december 2020
Donderdag 18 februari 2021
Donderdag 6 mei 2021 13 mei 2021
Donderdag 29 juli 2021 tot en met donderdag 2 september 2021


Termijn aanmelding dossier in LDOS en besluit Samenwerkingsverband

Nieuwe aanvraag TLV VSO voor reeds in het (V)SO zittende leerling
Aanvragen ten behoeve van de in het (V)SO zittende leerlingen worden door het BTO binnen 6 weken behandeld. Tijdens het scholenbezoek op het VSO wordt gezamenlijk een uiterste datum van aanleveren aanvraag TLV VSO (in LDOS) overeengekomen. Aanvragen ingediend vóór 19 mei 2021 zullen uiterlijk voor de zomervakantie uitsluitsel over de aanvraag ontvangen. Aanvragen, die later (uiterlijk 8 september 2021) ingediend worden krijgen uitsluitsel voor 1 oktober 2021.

Scholenbezoek ten behoeve van nieuwe aanvraag TLV zittende (V)SO leerling

Het BTO plant jaarlijks in de periode november - maart een schoolbezoek in met de S(B)O- en VSO- scholen binnen het Samenwerkingsverband. Tijdens dit schoolbezoek worden de leerlingen besproken, waarvan de TLV VSO afloopt of die de overstap naar het V(S)O gaan maken vanuit het S(B)O. Dit zijn de zogenoemde pré-adviesgesprekken. De benodigde informatie dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan het schoolbezoek in LDOS te worden aangeleverd.

Eerste aanvraag TLV VSO

Eerste TLV VSO aanvragen, dienen uiterlijk vóór 16 juni 2021 te worden ingediend. Dossiers ingediend vóór 16 juni zullen voor de zomervakantie behandeld worden en uitsluitsel ontvangen. TLV VSO aanvragen, die later (uiterlijk 8 september 2021) ingediend worden krijgen uitsluitsel vóór 1 oktober 2021.

Aanvraag TLV PRO

Aanvragen TLV PRO, dienen uiterlijk vóór 7 juli 2021 te worden ingediend. Dossiers ingediend vóór 7 juli zullen voor de zomervakantie behandeld worden en uitsluitsel ontvangen. TLV PRO aanvragen, die later (uiterlijk 8 september 2021) ingediend worden krijgen uitsluitsel vóór 1 oktober 2021.

Consultatievragen

Scholen, die via LDOS een consultatievraag indienen bij het BTO, krijgen (wanneer zij voldoende informatie ten behoeve van een advies in LDOS hebben verstrekt) maximaal binnen 2 weken na indienen telefonisch (en/of vanaf 1-1-2021 via LDOS) een terugkoppeling van het advies van het BTO.

Klik hier voor de formulieren horend bij het BTO.