Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wat is een Ontwikkelingsperspectiefplan?
Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is vergelijkbaar met een 'handelingsplan'.
Het OPP is een verplicht document wanneer uw zoon of dochter begeleiding of ondersteuning zal krijgen die de basisondersteuning van de school ontstijgt (zorgniveau 3 of hoger). Wat er onder de basis- en extra ondersteuning valt, is in het schoolondersteuningsplan (SOP) van de desbetreffende school te lezen.

Het doel van een OPP is om de belemmerende en bevorderende factoren die het onderwijsperspectief van uw kind kunnen beïnvloeden in beeld te brengen en op basis hiervan een plan van aanpak te formuleren. In het OPP worden doorgaans de volgende zaken beschreven: de belemmerende en bevorderende factoren, de hulpvra(a)g(en) en de manier waarop hieraan gewerkt zal worden (het handelingsdeel met de gemaakte afspraken). Na een vooraf afgesproken periode wordt de ontwikkeling van uw kind aan de hand van de eerder opgestelde hulpvragen geëvalueerd en het plan van aanpak (handelingsdeel) aangepast.
Sinds 1 augustus 2017 heeft u als ouder instemmingsrecht op het handelingsdeel van dit OPP. Dit betekent dat u als ouder meer zeggenschap heeft over de extra ondersteuning die in het kader van passend onderwijs op school wordt geboden.